Jitka Nekvindová - kontakt
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Gramatická cvičení:

1. PODSTATNÁ JMÉNA

Množné číslo podstatných jmen
1.1.1 Množné číslo podstatných jmen - část 1
1.1.2 Množné číslo podstatných jmen - část 2
1.1.3 Množné číslo podstatných jmen - část 3
1.1.4 Množné číslo podstatných jmen - část 4
1.1.5 Množné číslo podstatných jmen - část 5

Člen a množné číslo
1.1.6 Množné číslo podstatných jmen - doplňte množné číslo

Podstatná jména, jejichž význam se rozlišuje podle použitého členu či podle tvaru množného čísla
1.2.1 Vícerodá podstatná jména

Členy podstatných jmen - skloňování
1.3.1 Kombinační cvičení na silná podstatná jména - překlad vět
1.3.2 Kombinační cvičení na slabá podstatná jména - překlad vět
1.3.3 Překladové cvičení na slabá podstatná jména*

Skloňování vlastních jmen

2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Přídavné jméno v přísudku

Skloňování přídavného jména v přívlastku
2.1. Kombinační cvičení na skloňování podstatných a přídavných jmen - překlad vět

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen

Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných

Stupňování přídavných jmen

3. ZÁJMENA

Přivlastňovací zájmena
3.1.1 Kombinační cvičení na přivlastňovací zájmena - překlad vět
3.1.2 Přivlastňovací zájmena - překlad výrazů - 1. část
3.1.3 Přivlastňovací zájmena - překlad výrazů - 2. část

Osobní zájmena
3.2.1. Osobní zájmena - překlad výrazů

Zájmena ukazovací

Zájmena tázací

Zájmena neurčitá

4. ČÍSLOVKY

Číslovky základní

Určování času

Vyjadřování míry, ceny a množství

Zpodstatnělé číslovky

Číslovky řadové

Zlomky

5. SLOVESA

Infinitiv
5.1.1. Infinitiv s zu a bez zu - 1. část
5.1.2. Infinitiv s zu a bez zu - 2. část

Příčestí

Příčestí v přívlastku

VŠECHNY ČASY - PŘÍTOMNÝ, MINULÝ A PRVNÍ BUDOUCÍ ČAS

5.2. Silná a nepravidelná slovesa

5.2.1. Přítomný - minulý - budoucí čas - přehledy
5.2.1.1. Překladové cvičení - tabulky silných sloves dle abecedy: backen - kennen
5.2.1.2. Překladové cvičení - tabulky silných sloves dle abecedy: klimmen - schreien
5.2.1.3. Překladové cvičení - tabulky silných sloves dle abecedy: schreiten - zwingen

5.4. Slovesa s předponami
5.2.1.4. Slovesa s předponami někdy odlučitelnými

PŘÍTOMNÝ ČAS

Slabá slovesa
5.2.1.5. Časování slabých sloves - výrazy - postupně
5.2.1.6. Časování slabých sloves - výrazy

Slovesa nepravidelná (silná)

5.2.2. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren
5.2.2.1. Klara kocht - překlad k tématu přítomný čas silných sloves - skupina laufen, fahren
5.2.2.2. Časování a rozkazovací způsob silných sloves - skupina laufen, fahren

5.2.3. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen
5.2.3.1. Příběh: Famile Fräbel - skupina lesen, sprechen
5.2.3.2. Časování a rozkazovací způsob silných sloves - skupina lesen, sprechen

Slovesa pomocná

Slovesa způsobová
5.1.1. Časování způsobových sloves a slovesa wissen v přítomném čase
5.1.2. Přítomný čas způsobových sloves - výrazy
5.1.3. Přítomný čas způsobových sloves dle Vašeho výběru

PRÉTERITUM A PERFEKTUM

Způsobová slovesa
5.1.4. Časování způsobových sloves a slovesa wissen v minulém čase

Slovesa nepravidelná (silná)
5.2.4. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren
5.2.4.1 Časy silných sloves - skupina laufen, fahren
5.2.4.2 Klara kocht - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum)

5.2.5. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen
5.2.5.1 Časy silných sloves - skupina lesen, sprechen
5.2.5.2 Familie Fräbel - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum)

Slovesa pravidelná (slabá)

5.3.2 Préteritum slabých sloves - výrazy
5.3.3 Perfektum slabých sloves - výrazy

Slovesa pomocná

Slovesa smíšená

PLUSQUAMPERFEKTUM

PRVNÍ BUDOUCÍ ČAS

DRUHÝ BUDOUCÍ ČAS

PASÍVUM

5.4.1 Tvořte trpný rod
5.4.2 Přeložte pomocí trpného rodu - 1. část

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

KONJUNKTIV

Konjunktiv préterita

Konjunktiv plusquamperfekta

VAZBY SLOVES
5.5.1. Vazby sloves - A*
5.5.2. Vazby sloves - B - D
5.5.3. Vazby sloves - E - F
5.5.4. Vazby sloves - G - I
5.5.5. Vazby sloves - K - R
5.5.6. Vazby sloves - S - U
5.5.7. Vazby sloves - V - Z
PŘÍSLOVCE

Rozeznat příslovce od přídavného jména v přísudku

Stupňování příslovcí

Směrová příslovce

Zájmenná příslovce
PŘEDLOŽKY

Předložky se 3. pádem
7.2.1. Eine Party bei Monika - předložky se 3. pádem - překlad
7.2.2. Předložky se 3. pádem - překlad výrazů 1. část
7.2.3. Předložky se 3. pádem - překlad výrazů 2. část

Předložky se 4. pádem

7.1. Předložky se 4. pádem
7.1.1. Hotelzimmer - předložky se 4. pádem - překlad
7.1.2. Předložky se 4. pádem - výrazy

Předložky se 3. a 4. pádem
7.3.1. Časové předložky - použití bis nebo bis zu

7.5. Lokální předložky
7.5.1. Lokální předložky - část 1*
7.5.2. Lokální předložky - část 2

Předložky s 2. pádem
SKLADBA

8.1. Vedlejší věty časové
8.2. Vedlejší věty vztažné

Zpět na přehled online cvičení© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013