Jitka Nekvindová - kontakt
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Gramatická cvičení:

1. PODSTATNÁ JMÉNA - nyní 24 cvičení

Stanovení množného čísla podstatných jmen podle charakteristických koncovek silných podstatných jmen v j.č.
1.1.1 Množné číslo podstatných jmen - část 1 - Podstatná jména zakončená v mn.č. na -e a -er - překlad výrazy
1.1.2 Množné číslo podstatných jmen - část 2 - Podstatná jména s -er, -el, -en, -chen, -lein - překlad výrazy
1.1.3 Množné číslo podstatných jmen - část 3 - Podstatná jména ženského rodu - překlad výrazy
1.1.4 Množné číslo podstatných jmen - část 4 - Podstatná jména cizího původu - překlad výrazy
1.1.5 Množné číslo podstatných jmen - část 5 - Slabé skloňování - překlad výrazy

Člen a převod podstatných jmen do množného čísla
1.1.6 Doplňte člen a podstatné jméno v mn.č. - překlad výrazy
1.1.7 Cvičení na převod podstatných jmen z j.č. do mn.č. - věty

Podstatná jména, jejichž význam se rozlišuje podle použitého členu či podle tvaru množného čísla
1.2.1 Vícerodá podstatná jména - překlad výrazy
1.2.2 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména I - věty - *nové
1.2.3 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména II - věty - *nové
1.2.4 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména III - věty - *nové

Silné a slabé skloňování, použití členu
1.3.1 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 1.p. I. - věty - *nové
1.3.2 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 4.p. I. - věty - *nové
1.3.3 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 4.p. II. - věty - *nové
1.3.4 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 3.p. I. - věty - *nové
1.3.5 Skloňování podstatných jmen - 3. pád - věty - *nové
1.3.6 Skloňování podstatných jmen - 3. a 4. pád - překlad věty - *nové
1.3.7 Kombinační cvičení na silná podstatná jména - překlad věty
1.3.8 Slabá podstatná jména - věty - *nové
1.3.9 Kombinační cvičení na slabá i silná podstatná jména - překlad věty
1.3.10 Cvičení na použití členu při první a druhé zmínce I. - překlad věty
1.3.11 Cvičení na použití členu při první a druhé zmínce II. - překlad věty
1.3.12 Cvičení na použití členu určitého, neurčitého a nulového - překlad věty - *nové

Skloňování vlastních jmen
1.4.1 Použití vlastních jmen osob - překlad věty - *nové

2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - nyní 8 cvičení

Přídavné jméno v přísudku a ve spojení se slovesy
2.1.1 Použití přídavného jména v přísudku a ve vazbách se slovesem - překlad věty - *nové

Skloňování přídavného jména v přívlastku
2.2.1 Skloňování přídavných jmen v přívlastku I - překlad věty - *nové
2.2.2 Skloňování přídavných jmen v přívlastku II - překlad věty - *nové
2.2.3 Skloňování přídavných jmen v přívlastku III - snadné (členy) - překlad věty - *nové
2.2.4 Skloňování přídavných jmen v přívlastku IV - přivlastňovací členy - překlad věty - *nové
2.2.5 Kombinační cvičení na skloňování podstatných a přídavných jmen - překlad věty

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen

Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných

Stupňování přídavných jmen
2.5.1 Stupňování přídavných jmen I. - překlad věty -*nové
2.5.2 Stupňování přídavných jmen II. - překlad věty -*nové

5. SLOVESA - nyní 64 cvičení*****************************************


Infinitiv
5.1.1. Infinitiv s zu a bez zu - 1. část
5.1.2. Infinitiv s zu a bez zu - 2. část

5.1.3.Příčestí

5.1.4.Příčestí v přívlastku

PŘÍTOMNÝ ČAS

5.4. Slabá slovesa
5.4.1. Časování slabých sloves postupně - překlad výrazy
5.4.2. Časování slabých sloves - překlad výrazy

5.5. Slovesa silná a nepravidelná

5.5.1. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren
5.5.1.1. Klara kocht - překlad k tématu přítomný čas silných sloves - skupina laufen, fahren - překlad věty
5.5.1.2. Časování a rozkazovací způsob silných sloves - skupina laufen, fahren - překlad výrazy

5.5.2. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen
5.5.2.1. Příběh: Famile Fräbel - skupina lesen, sprechen - překlad věty
5.5.2.2. Časování a rozkazovací způsob silných sloves - skupina lesen, sprechen - překlad výrazy

5.5.3. Slovesa způsobová a wissen
5.5.3.1. Časování způsobových sloves a slovesa wissen v přítomném čase - překlad výrazy
5.5.3.2. Přítomný čas způsobových sloves - překlad výrazy
5.5.3.3. Přítomný čas způsobových sloves - dürfen - překlad věty
5.5.3.4. Přítomný čas způsobových sloves - können - překlad věty
5.5.3.5. Přítomný čas způsobových sloves - mögen - překlad věty
5.5.3.6. Přítomný čas způsobových sloves - müssen - překlad věty
5.5.3.7. Přítomný čas způsobových sloves - sollen - překlad věty
5.5.3.8. Přítomný čas způsobových sloves - wollen - překlad věty
5.5.3.9. Přítomný čas způsobových sloves - wissen - překlad věty

5.5.4. Slovesa pomocná

5.6. Slovesa zvratná
5.6.1. Zvratná slovesa I - překlad věty - *nové
5.6.2. Zvratná slovesa II - překlad věty - *nové

PRÉTERITUM A PERFEKTUM

5.3.1. Slabá slovesa
5.3.1.1. Préteritum slabých sloves - překlad výrazy
5.3.1.2. Perfektum slabých sloves - překlad výrazy
Viz Skladba - Větný rámec II - perfektum zde.

Slovesa silná a nepravidelná

5.3.2. 1. skupina silných sloves - fliegen
5.3.2.1. Časy silných sloves - skupina fliegen - překlad věty

5.3.3. 2. skupina silných sloves - bleiben
5.3.3.1. Časy silných sloves - skupina bleiben I - překlad věty
5.3.3.2. Časy silných sloves - skupina bleiben II - překlad věty

5.3.4. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren
5.3.4.1. Časy silných sloves - skupina laufen, fahren - překlad výrazy
5.3.4.2. Klara kocht - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum) - překlad věty

5.3.5. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen
5.3.5.1. Časy silných sloves - skupina lesen, sprechen - překlad výrazy
5.3.5.2. Familie Fräbel - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum) - překlad věty

5.3.6. Způsobová slovesa
5.3.6.1. Časování způsobových sloves a slovesa wissen v minulém čase - překlad výrazy

5.3.7. Slovesa pomocná

5.3.8. Slovesa smíšená

5.5. BUDOUCÍ ČASY

5.5.1. První budoucí čas - futurum 1
Viz Skladba - větný rámec III - budoucí čas zde.

5.5.2. Druhý budoucí čas - futurum 2
5.5.2.1 Futurum II - 2. budoucí čas - překlad věty

5.7. ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

5.7.1 Rozkazovací způsob slabých sloves - překlad věty - *nové
5.7.2 Rozkazovací způsob sloves sein, haben, werden a smíšených sloves - překlad věty - *nové
Viz Rozkazovací způsob silných sloves - skupina laufen, fahren zde.
Viz Rozkazovací způsob silných sloves - skupina lesen, sprechen zde.
Viz částečně Zapnout - vypnout 1 zde.
Viz částečně Zapnout - vypnout 2 zde.
Viz částečně Zvratná slovesa I zde.
Viz částečně Zvratná slovesa II zde.

KONJUNKTIV

Konjunktiv préterita

Konjunktiv plusquamperfekta

PŘÍSLOVCE

Rozeznat příslovce od přídavného jména v přísudku

Stupňování příslovcí

Směrová příslovce

Zájmenná příslovce

SKLADBA - nyní 41 cvičení

8.1 Věta hlavní oznamovací a tázací
8.1.1 Doplňovačka - Oznamovací věta s přímým slovosledem - věty - *nové
8.1.2 Doplňovačka - Oznamovací věta s nepřímým slovosledem - věty - *nové
8.1.3 Doplňovačka - Věta tázací s tázacím slovem - věty - *nové
8.1.4 Doplňovačka - Věta tázací bez tázacího slova - věty - *nové
8.1.5 Doplňovačka - Odpověi na otázku Ja/Nein nebo Doch/Nein - věty - *nové
8.1.6 Doplňovačka - Větný rámec I - přít. čas - věty - *nové
8.1.7 Doplňovačka - Větný rámec II - perfektum - věty - *nové
8.1.8 Doplňovačka - Větný rámec III - budoucí čas I - věty - *nové

8.2 Souvětí souřadné
8.2.1. Doplňovačka - Souřadné souvětí se spojkami und, oder, sondern - věty - *nové
8.2.2. Doplňovačka - Souřadné souvětí se spojkami aber a sondern - věty - *nové
8.2.3. Doplňovačka - Souřadné souvětí se spojkou denn - věty - *nové
8.2.4. Doplňovačka - Souřadné souvětí se spojkami deshalb a trotzdem - *nové

8.3 Souvětí podřadné
8.3.1 Doplňovačka - Vedlejší věty s ob - věty - *nové
8.3.2 Vedlejší věty s ob = jestli, zda - věty
8.3.3 Doplňovačka - Vedlejší věty s tázacím slovem I - věty - *nové
8.3.4 Doplňovačka - Vedlejší věty s tázacím slovem II - věty - *nové
8.3.5 Doplňovačka - Vedlejší věty s tázacím slovem III - věty - *nové

8.3.6 Doplňovačka - Vztažné vedlejší věty I - věty - *nové
8.3.7 Doplňovačka - Vztažné vedlejší věty II - věty - *nové
8.3.8 Doplňovačka - Vztažné vedlejší věty III - věty - *nové
8.3.9 Doplňovačka - Vztažné vedlejší věty IV - věty - *nové
8.3.10 Vztažné vedlejší věty - překlad věty

8.3.11 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass I - věty
8.3.12 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass II - věty
8.3.13 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass III - věty
8.3.14 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass IV - věty
8.3.15 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass V - překlad věty
8.3.16 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass VI - překlad věty
8.3.17 Vedlejší věty předmětné - Spojka dass a infinitivní konstrukce - překlad věty

8.3.18 Vedlejší věty časové - překlad věty

8.3.19 Vedlejší věty účelové - Spojka damit a infinitivní konstrukce - překlad věty

8.3.20 Doplňovačka - Vedlejší věty se spojkou obwohl = ačkoliv, přestože - věty - *nové

8.3.21 Doplňovačka - Vedlejší věty se spojkou weil/da = protože I - věty - *nové
8.3.22 Doplňovačka - Vedlejší věty se spojkou weil = protože II - věty - *nové

8.4 Zápor
8.4.1. Doplňovačka - Zápor I - nicht a kein - věty - *nové
8.4.2. Doplňovačka - Zápor II - věty - *nové
8.4.3. Doplňovačka - Zápor III - nicht a kein - věty - *nové
8.4.4. Zápor, také použití noch a mehr - překlad věty - *nové
8.4.5. Doplňovačka - Zápor IV - s noch a mehr - překlad věty - *nové
8.4.6. Doplňovačka - Zápor V - s noch a mehr - věty - *nové
8.4.7. Doplňovačka - Další zápory mimo nicht a kein - překlad věty - *nové

Zpět na přehled online cvičení


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013