Fotka přehrady
Jitka Nekvindová

I. ab/hängen (i, h. a; jihoněm., rak., švýc.: ist)

1. Der Hase kann meiner Meinung nach mehrere Tage abhängen. = Ten zajíc může podle mne viset více dní. Mir schmecken gut abgehangene Steaks. = Chutnají mi steaky z dobře vyzrálého masa.

2. (zřídka)
a) viset, být svěšený (listy)
Gieß doch die Pflanzen, ihre Blätter hängen ab. = Zalij přece ty květiny, mají svěšené listy.

b) ab/hängen = svažovat se (např. krajina)
Das nach Westen abhängende Gelände ist sehr fruchtbar. = Krajina, která se svažuje (ubíhá)) směrem na západ, je velmi úrodná.

3. ab/hängen von j-m/etw. = záviset na někom/něčem
a) ab/hängen von etw. = být něčím podmíněn; být podřízen něčí vůli nebo moci Jetzt weiß ich es noch nicht, das hängt von den Umständen, vom Wetter, vom Zufall ab. = Teď to ještě nevím, závisí to na okolnostech, počasí, náhodě. Meiner Meinung nach hing seine Zukunft von dieser Entscheidung ab. = Podle mého názoru závisela jeho budoucnost na tomto rozhodnutí

b) ab/hängen von j-m = být na někoho nebo na něco odkázán, být na někom nebo na něčem závislý
Die meisten Studierenden hängen finanziell von ihren Eltern ab. = Většina studentů závisí finančně na svých rodičích/je finančně závislá na svých rodičích.

4. (řeč mladých) trávit volný čas (v uvolněné atmosféře)
Karl möchte in seinem Urlaub nur abhängen. = Karel by chtěl na dovolené jen vypnout.

II. ab/hängen (h.)

1. ab/hängen etw. von etw. = sejmout něco z něčeho (z háku, hřebíku):
Häng bitte das Bild ab! = Sundej, prosím, ten obraz!

2. ab/hängen etw. = odpojit, vyvázat ze spojení:
Dieser Waggon wird in Pardubice abgehängt. = Tento vagón bude v Pardubicích odpojen.

3. ab/hängen j-n
a)(nenuceně) ab/hängen j-n = někoho se zbavit, přerušit s ním kontakt:
Du hast sie einfach abgehängt. = Ty jsi ji jednoduše odstřihl./Ty ses jí prostě zbavil.

b)(hovor. zvláště ve sportu) ab/hängen j-n = setřást někoho, nechat ho za sebou:
Du hast alle Konkurrenten abgehängt. = Setřásl jsi všechny konkurenty.

4. (zastarale) ab/hängen ´položit telefonní sluchátko a tím ukončit rozhovor:
Der Angerufene hat leider abgehängt. = Volaný bohužel zavěsil.

5. (stavebnictví) ab/hängen die Decke = udělat u místnosti nižší strop:
Hängen Sie bitte die Decke dieses Raumes ab! = Udělejte u této místnosti nižší strop!

ab/holen (h.)

1. (nechat si něco dát a vzít si to s sebou): ab/holen etw. (+ odkud nebo + kde) = vyzvednout něco
Ich hole ein Paket von/bei/auf der Post ab und du musst Theaterkarten von/an der Kasse abholen. = Vyzvednu balíček na poště a ty musíš vyzvednout lístky do divadla u pokladny. Hier wird der Müll immer montags abgeholt. = Tady se odpad odváží vždy v pondělí.

2. setkat se s někým na dohodnutém místě a s ním odejít: ab/holen j-n + odkud nebo + kde, příp. + za jakým účelem = dojít/dojet pro někoho, odvézt si někoho
Wann kann ich dich zum Spaziergang abholen? = Kdy tě mohu vyzvednout na procházku? Wann holst du mich ab? = Kdy mě vyzvedneš? Jetzt muss ich meine Tochter aus dem Kindergarten und dann meinen Sohn von der Schule abholen. Teď musím vyzvednout dceru ze školky a potom syna ze školy. Um fünf Uhr muss ich meinen Freund am Bahnhof/von der Bahn abholen. = V pět hodin musím vyzvednout přítele na nádraží/z nádraží. Soll ich dich in der Wohnung oder an der Bushaltestelle abholen? = Mám tě vyzvednout v bytě nebo na zastávce autobusu? Hol mich lieber mit dem Auto! = Zajeď pro mne raději autem! Am Morgen müssen wir meinen Vater vom Flughafen abholen. = Ráno musíme vyzvednout mého otce z letiště.

3. (hovor. zastřeně) ab/holen j-n = zatknout, přijít si pro někoho:
Bald holt man mich ab. = Brzy si pro mě přijdou.

4. (zvláště obchodní řeč) přistoupit k někomu a snažit se ho jakožto zájemce o nějaký produkt či službu získat (zákazníka): ab/holen j-n dort, wo dieser steht/ist = umět si někoho získat
Sie müssen die Kunden dort abholen, wo sie sind. = Musíte umět zákazníky získat na svou stranu.

absehen

1. odkoukat, odpozorovat: ab/sehen etw. j-m = odkoukat něco od někoho
Ich habe das Kunststück meiner Kollegin abgesehen. = Ten umělecký kousek jsem odkoukala od své kolegyně.

2. předvídat: absehen etw. = předvídat něco
Meiner Meinung nach lassen sich die Folgen in diesem Fall nicht absehen. = Podle mého názoru se v tomto případě nedají následky předvídat.

3. upustit od něčeho: ab/sehen von etw. = upustit od něčeho, zdržet se něčeho
Ich glaube, dass ich von der Anzeige schließlich absehe. = Myslím, že to oznámení (na policii) nakonec neudělám. Er hat schließlich von einem Besuch seines Vaters abgesehen. = Nakonec od návštěvy svého otce upustil. Ich sehe von weiteren Maßnahmen ab. = Upustím od dalších opatření. Die Tante ist mir böse, deshalb sehe ich von Beileidsbekundungen ab. = Teta se na mě zlobí, proto se zdržím projevů soustrasti. Ich hoffe, dass er von einer Bestrafung absieht. = Doufám,že upustí od potrestání.

4. nebrat na něco zřetel, nevěnovat něčemu pozornost: ab/sehen von etwas; často: abgesehen von etwas = nehledě k něčemu
Wenn man von diesem Einwand absieht, war deine Präsenatiton toll. = Nebudeme-li brát v úvahu tuto námitku, byla tvá prezentace skvělá. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist gerade er so wie die meisten Jungen. = Nehledě na pár výjimek, je právě on takový jako většina chlapců. Abgesehen davon, dass er ein paar Male zu unserer Nachbarin frech war, ist er im Großen und Ganzen ein braver Junge. = Nehledě k tomu, že byl několikrát drzý na naši sousedku, je vcelku hodný chlapec. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist gerade er so wie die meisten Jungen. = Nehledě na pár výjimek, je právě on takový jako většina chlapců. Abgesehen davon, dass er ein paar Male zu unserer Nachbarin frech war, ist er im Großen und Ganzen ein braver Junge. = Nehledě k tomu, že byl několikrát drzý na naši sousedku, je vcelku hodný chlapec.

5. (u žáků) nedovoleně opsat ze sešitu spolužáka vedle: ab/sehen etw. von/bei j-m = opsat něco od někoho
Er hat vielleicht die Lösung der Aufgabe von/bei mir/seinem Nachbarn abgesehen. - Možná opsal řešení té úlohy ode mě/od souseda.

6. (u neslyšících a osob se špatným sluchem) prostřednictví pozorování pohybů úst mluvčího: ab/sehen = odezírat; ab/sehen etw. von etw. = odezírat něco z něčeho
Man kann Gesprochenes vom Munde absehen. = To, co bylo řečeno, se dá odezírat z úst. Taube Leute lernen absehen. = Hluší lidé se učí odezírat.

7. j-m etw. an etw. (3.p.) ab/sehen = vidět něco na něčem (zřídka)
Er sieht mir alles an den Augen ab. = Všechno mi vyčte z očí./Vidí mi všechno na očích. Ich sah ihm seine Verärgerung am Gesicht ab. = Viděla jsem na něm, že se hněvá.

8. es auf j-n abgesehen haben = mít na někoho spadeno; mít na někoho zálusk
Unser Chef hat es auf dich abgesehen. = Náš šéf mé na tebe spadeno. Der Mann hat es auf die Frau abgesenn, denn sie gefällt ihm. = Ten muž má na tu ženu zálusk, protože se mu líbí.

9. es auf etw. abgesehen haben = mít na něco zálusk, pást po čem, brousit si nač zuby
Der Mensch hat es auf dein Geld abgesehen. = Ten člověk má zálusk na tvé peníze./Ten člověk pase po tvých penězích.

10. es auf etw. abgesehen haben = mít v úmyslu, chtít dosáhnout něčeho Die Jungen hatten es darauf abgesehen, den Polizisten zu provozieren. = Ti chlapci chtěli/měli v úmyslu toho policistu vyprovokovat.


anpassen

1. an/passen j-m etw. = upravit/přizpůsobit někomu něco; an/passen etw. (3.p.) etw. = uzpůsobit něčemu něco
Die Schneiderin hat ihm einen Anzug angepasst. = Švadlena mu upravila oblek. Kannst du mir Kleider anpassen? = Můžeš mi upravit šaty (šitím)? Der Türrahmen und die Tür müssen einander angepasst werden. = Rám dveří a dveře musí do sebe pasovat.

2. an/passen etw. = vyzkoušet si něco
Darf ich diese Schuhe und ein paar Kleidungsstücke anpassen? = Mohu si vyzkoušet tyto boty a několik kusů oblečení?

3. an/passen etw. einer Sache (3.p.) = přizpůsobit něco něčemu; sladit něco s něčím
Du musst deine Kleidung dem festlichen Anlass anpassen. = Musíš své oblečení uzpůsobit sváteční příležitosti. Am Anfang dieses Jahres werden die Renten angepasst. = Na začátku tohoto roku budou důchody upraveny tak, aby pokryly výdaje na živobytí.

4. sich anpassen j-m/etw.(3.p.)/an etw. = přizpůsobit se něčemu; řídit se podle někoho, něčeho
Du musst dich der/an die Umgebung, Wirklichkeit anpassen. = Musíš se přizpůsobit okolí/přijmout skutečnost. Ich möchte mich in der Kleidung den anderen anpassen. = Chtěl bych se oblečením zařadit mezi ostatní.Wir müssen uns (gegenseitig)/(geh.( einander) anpassen können. = Musíme se umět přizpůsobit jeden druhému.

anrufen

1. an/rufen j-n = voj. zavolat na někoho, zastavit někoho
Mutti rief meinen Bruder an. = Maminka zavolala na mého bratra. Der Wachposten rief mich an. = Zastavila mne hlídka. Hlídka ode mne žádala heslo.

2. an/rufen j-n/etw. (als j-n/um etw.) = dovolávat se u někoho něčeho/dožadovat se něčeho u někoho
Ich rufe dich als Zeugen des Diebstahls an. = Dosvědčíš mi, že došlo ke krádeži. Beru si tě za svědka té krádeže. Der Mensch ruft dich um Hilfe an. = Ten člověk se od tebe dožaduje pomoci. Der Kranke ruft Gott um Gnade an. = Nemocný se dožaduje boží milosti. Er hat die Gerichte angerufen. = Dovolával se soudu. Er ruft eine Schiedstelle/eine höhere Instanz an. = Odvolá se k rozhodčímu soudu/k vyššímu soudu.

3. a) an/rufen j-n/etw. = zavolat někomu, volat někam (spojit se s někým telefonicky)
Ruf doch deinen Freund an! = Zavolej přece svému příteli! Ich rufe nur noch einen Bekannten. = Zavolám jen ještě jednomu známému. Ich warne Sie, gehen Sie weg, sonst rufe ich die Polizei an! = Varuji Vás, odejděte, jinak zavolám policii! Ich werde dich im Laufe des Tages (auf dem Handy) anrufen = Zavolám ti během dne (na mobil). Bei Gefahr musst du sofort diese Nummer anrufen. = V případě nebezpečí musíš ihned volat na toto číslo. Ruf doch die Auskunft an! = Zavolej přece na informace!

3. b) an/rufen j-m = zavolat někomu (hovorově: jihozáp. Německo a Švýcarsko - nespisovné)
Du kannst mir am Wochenende anrufen. = Můžeš mi zavolat o víkendu.

3. c) an/rufen = volat (telefonem)
Er ruft jeden Tag an. = Volá každý den. Er hat schon fünfmal angerufen. = Volal už pětkrát.

3. c) an/rufen bei j-m/kde = zavolat někomu/někam
Ruf doch mal bei deinen Eltern an!" = Zavolej přece svým rodičům! Ich muss heute bei der Bank anrufen. = Musím dnes zavolat do banky. Hast du schon in Prag angerufen? = Už jsi volal do Prahy?

an/rufen gegen etw. = překřičet něco
Er wollte den Lärm anrufen. = Chtěl ten hluk překřičet.

anschauen

1. an/schauen j-n = (po)hledět na koho, (po)dívat se na koho
Er hat sie nachdenklich angeschaut. = Zamyšleně se na ni podíval. Sie hat ihn aufmerksam angeschaut. = Pozorně se na něj zadívala. Er hat mich prüfend angeschaut. = Zkouměvě se na mne podíval. Warum schaust du mich so vorwufsvoll an? = Proč se na mne díváš tak vyčítavě? Ich habe ihn erstaunt angeschaut. = Udiveně se na mne podíval. Er hat sie von oben bis unten angeschaut. = Prohlížel si ji od hlavy až k patě.

2. sich anschauen = prohlížet se
Warum siehst du dich immer im Spiegel an? = Proč se stále díváš do zrcadla? Proč se stále prohlížíš v zrcadle?

3. sich an/schauen j-n/etw. = prohlédnout si někoho/něco (pozorně pozorovat)

Ich habe mir die Stadt angeschaut. = Prohlédl jsem si město. Hast du dir die alten Bauwerke angeschaut? = Prohlédl sis ty staré stavby?

4. an/schauen j-n/etw. als/für + příd. jm. = považovat někoho za nějakého
Ich schaue ihn für dumm an. = Podle mne je hloupý. Das schaue ich als/für überholt an. = To je podle mne překonáno.

ansehen

1. an/sehen j-n/etw. = (po)dívat se na někoho/něco (vrhnout na někoho pohled; dívat se někomu do obličeje)
Er hat sie ernst angesehen. = Vážně se na ni podíval. j-n ernst, offen, mit großen Augen, nachdenklich, fragend, misstrauisch, vorwurfsvoll, entgeistert, verwundert, spöttlich, zärtlich, freundlich, böse, liebevoll, ängstlich, ratlos, von der Seite ansehen. = (po)dívat se na někoho vážně, nepokrytě, vyvalit na někoho oči/koukat na někoho překvapeně, přemýšlivě, tázavě, nedůvěřivě, vyčítavě, udiveně, udiveně (s úžasem), s úšklebkem, něžně, přátelsky, zle, s láskou, ustrašeně, bezradně, skrz prsty/spatra/křivě Er sah sie mit hochgezogenen Augenbraunen an. = Podíval se na ni s pozdviženým obočím. Warum siehst du mich so an? = Proč se na mne tak díváš? Sie sahen sich/(běžně:) einander) unverwandt an. = Upřeně se na sebe dívali. Sie sah ihn immer von oben an. = Vždy se na něho dívala spatra/svrchu. Der Chef sah seine Mitarbeiter scheel, über die Schulter an. = Šéf se na své zaměstnance díval nevraživě, spatra. j-n über die Schulter ansehen = dívat se na někoho spatra/jednat s někým povýšeně/pohrdavě/přezíravě/s despektem. Niemand hat sie seitdem angesehen. = Nikdo ji od té doby neviděl.

2. sich (3.p.) an/sehen j-n/etw. = prohlédnout si někoho/něco, dívat se na něco (pozorně, zkoumavě pozorovat)
Ich möchte mir heute Abend einen schönen Film ansehen. = Chtěl bych se dnes dívat na jeden/nějaký pěkný film. Hast du dir die Vorstellung im Museum angesehen? = Podíval ses na výstavu v muzeu? Der Arzt hat sich die Verbände an meinem Arm angesehen. = Lékař si prohlédl obvazy na mé paži. Herr Doktor, haben Sie sich schon alle Verletzten angesehen? = Pane doktore, prohlédl jste už všechny zraněné? Ich werde mir die Sache noch mal ansehen. = Na tu věc se ještě jednou podívám (budu se tím zabývat).

3. an/sehen etw. = prohlédnout si něco
Hast du die Bilder angesehen? = Prohlédl sis ty obrázky/obrazy? Ich möchte noch eine Wohnung ansehen. = Chtěla bych si prohlédnout ještě jeden byt. Sieh mal an! = To se podívejme!

4. anzusehen sein + jak = jevit se nějak (skýtat určitý pohled)
Das junge Ehepaar war reizend anzusehen. = Ti mladí manželé vypadali atraktivně. Das Verhör ist abscheulich anzusehen. = Ten výslech je očividně hrozný.

5. sich an/sehen + jak = vypadat (na pohled) nějak
Das sieht sich zwar hübsch an, ist aber nicht viel wert. = To sice vypadá hezky, za moc to ale nestojí. Das sieht sich an wie ... = To vypadá jako .... Sie sah sich an, als würde sie bald sterben. = Vypadala, jako by měla brzy umřít.

6. an/sehen j-m/etw. etw. = vidět na někom/něčem něco (poznat podle vzhledu)
Ich sehe dir dein Alter nicht an. = Podle mne vypadáš mladší. Sie sah im seine schlechte Laune an. = Poznala na něm, že má špatnou náladu. Ich sehe dir deinen Kummer an den Augen an. = Poznám ti na očích, že tě něco trápí. Ich habe ihm gleich angesehen, dass er krank ist. = Hned jsem na něm poznala, že je nemocný.

7. an/sehen etwas + jak = vidět něco nějak (soudit o něčem nějak)
Ich sehe die Sache ganz anders/mit anderen Augen an. = Já tu věc vidím zcela jinak. Wenn man deine Lage richtig ansieht, kann für Abhilfe gesorgt werden. = Když se člověk na tvou situaci podívá správně, může být zjednána náprava.

8. an/sehen j-n/etw. als/für j-n/etw. = pokládat někoho/něco za někoho/něco
Ich habe dich als meinen Freund angesehen. = Považovala jsem tě za svého přítele. Ich sehe das als/(řidč.: für) eine Straftat an. Podle mne je to trestný čin. Ich sehe es als/(řidč.:) für meine Pflicht an. = Považuji to za svou povinnost. Er sieht es als einen Mangel an. = Podle něj je to nedostatek. Ich sehe das als wahr an. = Podle mne je to pravda.

9. an/sehen etw. (4.p.) (mit) = přihlížet něčemu (trpět něco)
Du kannst das doch nicht mit ansehen! = Nemůžeš tomu přece přihlížet! Der Chef wird deine Missgriffe nicht länger/ruhig mit ansehen. = Šéf se nebude dál/klidně dívat na tvé přehmaty.

anstarren

an/starren j-n = hledět upřeně na někoho, upírat na někoho zraky; hovor.: civět na někoho, vyvalovat na někoho oči
Er starrte die Wände an. = Koukal do zdi. j-n entsetzt, ungläubig, fassungslos, schweigend, unverwandt, neugierig, aus großen Augen, wie einen Geist anstarren = hledět na někoho vyděšeně, nedůvěřivě, ohromeně, mlčky, upřeně, zvědavě, vykulenýma očima, jako na ducha. Die beiden starrten sich/(běž.:) einander feindselig an. = Dívali se na sebe s nenávistí.

antworten

1. antworten auf etw. = odpovědět na něco
Ich kann darauf leider nicht antworten. = Bohužel na to nemohu odpovědět.

2. antworten auf etw.+ jak = odpovědět na něco nějak
Er hat auf eine Frage umgehend, unverzüglich, schriftlich, zustimmend, ablehnend, nicht geantwortet. = Na jednu otázku odpověděl hned, okamžitě, písemně, souhlasně, odmítavě, neodpověděl.

3. antworten + jak/prostřednictvím čeho = odpovědět nějak/prostřednictvím něčeho
Sie müssen der Wahrheit gemäß antworten. = Musíte odpovídat pravdivě/podle pravdy. Er antwortete nur mit Ja oder Nein. = Odpovídal jen ano nebo ne.

4. antworten j-m + jak = odpovědět někomu nějak
Sie hat mir freundlich, bereitwillig, unbefangen, verlegen, barsch geantwortet. = Odpověděla mi přátelsky, ochotně, bez rozpaků, rozpačitě, příkře.

5. antworten j-m auf etw. = odpovědět někomu na něco
Antworte mir doch auf meine Frage! = Odpověz mi přece na mou otázku!

6. antworten j-m = odpovědět někomu
Sie hat mir (auf meine E-Mail) noch nicht geantwortet. = Ještě mi (na můj email) neodpověděla.

7. antworten etw. = odpovědět něco
Was hast du (auf seine Frage) geantwortet? = Co jsi odpověděla (na jeho otázku)? Er antwortet immer etwas Unverständliches. = Odpoví vždy něco nesrozumitelného.

arbeiten

1. arbeiten irgendwie = pracovat nějak
Er arbeitet fleißig, emsig, flink, zügig, vielstrebig, angestrengt, konzentriert, unermüdlich, hart, fieberhaft, mit Hochdruck, verbissen, lange, sorgfältig, gewissenhaft, sauber, gut, nachlässig, liederlich, ehrenamtlich, körperlich, geistig, gern. = Pracuje pilně, horlivě, obratně, plynule (souvisle), cílevědomě, s námahou, soustředěně, neúnavně, tvrdě, usilovně, maká jako šroub, se zanícením, dlouho, pečlivě, svědomitě, čistě (bezchybně), dobře, ledabyle/nedbale, nedbale/ledabyle, jakožto čestný pracovník (dobrovolník), manuálně, duševně, rád. Er hat immer mit den Händen/mit dem Kopf gearbeitet. = Vždy pracoval manuálně/duševně. Peter arbeitet schwarz. = Petr pracuje načerno. Arbeitest du für/gegen Geld? = Pracuješ za peníze? Er arbeitet nur für/gegen gute Bezahlung. = Pracuje jen za dobrý blat. Arbeitet sie halbtags oder ganztags? = Pracuje na poloviční nebo na plný úvazek.

2. arbeiten irgendwann = pracovat kdy
Er hat den ganzen Tag bis in die Nacht hinein gearbeitet. = Pracoval celý den až do noci.

3. arbeiten an etw. (3.p.) = pracovat na něčem
Er arbeitet an einem Roman. = Pracuje u psacího na románu. Der Mensch hat viel an sich gearbeitet. = Ten člověk na sobě hodně pracoval.

4. arbeiten irgendwo = pracovat někde
Er arbeitet im Akkord/unter schlechten Bedingungen/unter Tarif. = Pracuje v úkolu/za špatných podmínek/pod cenou. Ich arbeite am Schreibtisch/im Garten. = Pracuji u psacího stolu/na zahradě. Peter arbeitet in/bei einer mittelständischen Firma in Prag. = Petr pracuje v jedné středně velké firmě v Praze. Sie arbeitet bei der Post. = Pracuje na poště. Arbeitest du noch auf dem Bau? = Pracuješ ještě na stavbě? Momentan arbeite ich bei der Bahn. = Momentálně pracuji na dráze. Sie arbeitet in einer Fabrik. = Pracuje v jedné továrně. Martina arbeitet in Vollzeit, aber Peter in Teilzeit. = Martina pracuje na plný úvazek, ale Petr na částečný úvazek.

5. arbeiten für j-n/etw. = pracovat pro někoho/něco
Er arbeitet für den Rundfunk/für eine kleine Firma. = Pracuje v rozhlase/pro jednu malou firmu. Sie arbeitet fürs Fernsehen. = Pracuje v televizi.

6. arbeiten etw. (4.p.) = pracovat (dělat) něco
Arbeitest du Vollzeit oder Teilzeit? = Pracuješ na plný nebo na částečný úvazek?

7. arbeiten als jemand = pracovat jakožto někdo
Er arbeitet als Monteur. = Pracuje jako montér.

8. arbeiten mit j-m = pracovat s někým
Er arbeitet mit Kindern. = Pracuje s dětmi.

9. arbeiten = pracovat
Sie arbeitet nicht. = Ona nepracuje (hovor.: nevykonává žádné povolání).
vývoj elektropřístrojů

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová, 28.3.2013